एमटीएनएल मुंबई च्या वरिष्ठ अधिकार्यां चे संपर्क तपशील.

एमटीएनएल  मुंबई च्या कार्यकारी अधिकार्यांचे संपर्क तपशील  

 

 

एमटीएनएल मुंबई 

१५ व मजला , टेलीफोन हाउस,

एमटीएनएल रोड , प्रभादेवी दादर ( पश्चिम )

मुंबई - ४०० ०२८

नोंदणीकृत कार्यालय 

५ वा मजला दूरसंचार सदन

९, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड

नवी दिल्ली - ११०००३ 

सीआयएन :  L32101DL1986GOI023501