अंतिम बदल दिनांक : ११ मे २०२०


टॉप-अप कुपन

टॉप-अप कुपन

नाव एमआरपी (रु.) टॉक टाईम (रु.) प्रक्रिया शुल्क (रु.) मुळ किंमत (रु.) जीएसटी  (रु.)
टॉप अप  १० १० ७.४७ १.०  ८.४७  १.५३
टॉप अप २० २० १४.९५ २ .० १६.९५ ३.०५
टॉप अप  ५० ५० ३९.०० ३.३७ ४२.३७ ७.६३
टॉप अप  १००  १०० ८१.०० ३.७५ ८४.७५ १५.२५
टॉप अप  २०० * २०० १९०.०० १६९.४९ ३०.५१
टॉप अप  ३०० ३०० २९५.०० २५४.२४ ४५.७६
टॉप अप  ५००  ५०० ५००.०० ४२३.७३ ७६.२७
टॉप अप   ७५० ७५० ७५०.०० ६३५.५९ ११४.४१
टॉप अप  १००० * १००० १०१०.०० ८४७.४६ १५२.५४
टॉप अप २२०० २२०० २२५०.०० १८६४.४१ ३३५.५९

* फक्त ई-रिचार्ज व वेब रिचार्ज मध्ये उपलब्ध

 

प्लान कपुन

प्लान कुपन

 

प्लान कूपन एमआरपी (रु.) फायदे

वैद्यता 
(दिवस)

एस एमएस आधारित सक्रियकरण
प्लान व्होउचर  ४७  ४७ वाढीव मुदत वाढ आणि ५०० एसएमएस मोफत एमटीएनएल नैटवर्क वर ९० ४४४ नंबर वर  'SUBRCH47' हा एसएमएस पाठवा 

 प्लान व्होउचर  ८५ 

 ८५

बेस योजने च्या प्रमाणात  दर  वाढविणे

 १८० * ४४४ नंबर वर  'SUBRCH55' हा एसएमएस पाठवा 

प्लान व्होउचर १०१ 

१०१

कॉल ( वौइस् आणि विडियो ) 
मोबाइल ( लोकल + एसटीडी ) : ३ पैसे/ २ सेकंद  
लैंडलाइन कॉल्स ( लोकल + एसटीडी ) : २ पैसे/सेकंद 

१८० * -- 
वैधता रिचार्ज व्होउचर १४९ १४९ बेस योजने च्या प्रमाणात  दर  वाढविणे ३६५  --
प्लान व्होउचर ११९  ११९ कॉल ( वौइस् आणि विडियो ) 
 लोकल + एसटीडी : १ पैसे/  सेकंद  
१८० ४४४ नंबर वर 'SUBRCH119' हा एसएमएस पाठवा 

# - फकत ई रिचार्ज  व वेब रिचार्ज  मध्ये  उपलब्ध .

ग्राहकांकडून रु. २ सक्रियकरण शुल्क अतिरीक्त घेतले जाईल. 

टेरिफ वैधता समाप्तीपर्यंत किंवा त्यापूर्वी असेल दुसर्या एसटीव्ही च्या रिचार्ज होईपर्यंत योजना व्हाउचर मध्ये वरील नमूद दर सूची लागू होईल.म्हणूनच एसटीव्ही  रिचार्ज करताना  खबरदारी ने निवड करावी

तात्पुरत्या टॅरिफ ग्राहकाने सक्रिय केलेल्या शेवटच्या प्लॅन / एसटीव्ही व्हॉउचरनुसार लागू होईल. ग्राहक कोणत्याही पूर्वी सक्रिय केलेल्या तात्पुरत्या योजनांपासून ग्रस्त राहील. सक्रिय योजनेची समाप्ती झाल्यानंतर, ग्राहक परत एफटीयू बेस टेरिफकडे परत जाईल.

रिचार्ज केलेल्या बोनस कुपनची वैद्यता जाणुन घेण्याकरीता तुम्ही मोबाईल करुन ४४५ डायल करा.

लाईफ टाईम वैद्यता दिनांक ०५.०४.२०१९ पर्यंत आहे.  त्यानंतर वैद्यता लायसन्सच्या नूतनीकरणांतर्गत निर्धारीत केली जाईल.

सर्व कॉल शुल्क फक्त होम नेटवर्ककरीता लागू आहेत.  जेव्हा, तुम्ही होम नेटवर्कच्या बाहेर असता तेव्हा रोमिंग शुल्क लागू होते.

कमीत कमी डाऊन लीड वेग २ जी करीता  २० केबीपीएस व ३ जी करीता २५६  केबीपीएस असेल, जर डाटा सेवे करीता ब्राउसिग करीत असलेल्या ग्राहकाची संख्या , कमी कव्हरेज क्षेत्र, ग्राहकस्थान,पीक।आँफ वेळ, वापरात असलेले डीवाईस, अनुप्रयोगघेणारेडेटा, वबसाईट वर्तनआणिइतरबाह्यघटकप्रर. या वर अवलंबुन राहिल

 

ब्लॅक आऊट डेज -  कृपया लक्षात ठेवा की ब्लॅक आऊट डेजच्या दरम्यान प्रति सिम १०० एसएमएस पर्यंत एसएमएस शुल्क चालू योजनेनुसार लागु होतील. सिम नुसार १०० हुन अधिक एसएमएस करीता एसएमएस शुल्काच्या रुपात ट्रम्प ग्राहकाना लावले जातील.लोकल एसएमएस: ५०p, राष्ट्रीय: 1 रुपये और आईएसडी: ५ रु.ह्या दिवशी पाठवल्या जाणा-या एसएमएस च्या संख्ये वर कोंतागी प्रतिबन्ध असणार नाही .अधिक माहितीकरता इथे क्लिक करा.

 

विशेष टैरिफ कूपन

विशेष टेरिफ  कुपन

 

कॉल टेरिफ कुपन

एसटीव्ही एमआरपी (रु.) फायदे वैद्यता  (दिन)
रात्री पॅक २५ रात्रीचे  कॉल  (रात्री ११.०० ते सकाळी ८.०० ) :
 • डॉल्फिन व  ट्रम्प मोबाइल :  ५ पैसे/मिनिट
 • अन्य लोकल: ३० पैसे/मिनिट
 • संदेश  :लोकल एमटीएनएल: ५ पैसे
नियमित कॉल (व्ह  व व्हीडीओ ) :
 • लोकल एमटीएनएल:2०पैसे/मिनिट,
 • अन्य लोकल : ५०पैसे/मिनिट,
 • एसटीडी: ७५पैसे/मिनिट
२१
ज्यादा बोलो प्लान ३३ ३३ एमटीएनएल नेटवर्कवर कॉल (व्हॉइस/व्हिडियो): प्रथम मिनिट: ३० पैसे / मिनिट; २ रे मिनिट किमान: २० पैसे / मिनिट; तिस-या मिनिटा नंतर: १० पैसे / मिनिट
इतर लोकल व बीएसएनएल महाराष्ट्रआणि गोवाः प्रथम मिनिटः ५० पैसे / मिनिट; २ रे मिनिट किमान: ४०पैसे / मिनिट; तिस-या मिनिटा नंतर: ३० पैसे/ मिनिट
महाराष्ट्र आणि गोवा मधील इतर लोकल नेटवर्क: ५० पैसे / मिनिट
एसटीडीः ७५ पैसे / मिनिट

 
एसटीवी ३९ ३९ कॉल (व्हॉइस/व्हिडियो ): ४० पैसे प्रति मिनिट,  एसटीडी ४५ पैसे  / मिनिट  २१
एसटीवी ४५ ४५

कॉल (व्हॉइस/व्हिडियो ) मोबाइल ( लोकल + एसटीडी): १ पैसे/सेकंद लैंडलाइन कॉल   ( लोकल + एसटीडी) : २ पैसे/सेकंद

५६
एसटीवी ४९ ४९

 कॉल (व्हॉइस/व्हिडियो ): ३५ पैसे प्रति मिनिट,  एसटीडी ४० पैसे  / मिनिट

२८
एसटीवी ६३ ~ ६३

 मोबाइल कॉल एमटीएनएल नेटवर्क ( मुंबई + दिल्ली) १ पैसा/ २ सेकंद

इतर लोकल आणि एसटीडी : १ पैसा/ सेकंद ; लँडलाईन ( लोकल + एसटीडी ) -२ पैसे/सेकंद 

५६

 

 • कमीत कमी डाऊन लीड वेग 2 जी करीता 2० केबीपीएस व 3 जी करीता 2५6  केबीपीएस असेल, जर डाटा सेवे करीता ब्राउसिग करीत असलेल्या ग्राहकाची संख्या , कमी कव्हरेज क्षेत्र, ग्राहकस्थान,पीक।आँफ वेळ, वापरात असलेले डीवाईस, अनुप्रयोगघेणारेडेटा, वबसाईट वर्तनआणिइतरबाह्यघटकप्रकार. या वर अवलंबुन राहिल.
 • तात्पुरतीटेरिफग्राहकांनी शेवटी  सक्रिय केलेल्या योजना/ एसटीव्ही कुपन नुसारलागूहोईल. ग्राहकांनाकोणत्याहीपूर्वीसक्रियतात्पुरत्यायोजने चा लाभ घेता येणार नाही. तात्पुरत्या प्लानच्यासमाप्ति नंतर, ग्राहकपरतमूळ प्लान मध्ये परत जातील.
 •  टेरिफवैधतासमाप्तीपर्यंत किंवा त्यापूर्वीअसेलदुसर्या एसटीव्ही च्यारिचार्जहोईपर्यंतयोजनाव्हाउचरमध्येवरीलनमूददर सूचीलागूहोईल.म्हणूनच एसटीव्ही  रिचार्जकरताना  खबरदारी ने निवड करावी
 • # ई रिचार्जमध्ये, वेब रिचार्ज आणि एसएमएस रिचार्जमध्ये उपलब्ध सक्रिय करण्यासाठी, एसएमएस 'आरसीएच <मूल्य मूल्य>' (उदा. 'आरसीएच 71') ४४४ पर्यंत पाठवा.

 

विशेष एसटीव्हीएस कुपन

एसटी व्ही  एमआरपी (रु.) फायदे वैद्यता  (दिन)     एसएमएस वर  आधारीत एक्टिवेशन        
एस टी डी सेकंडस पैक # ३४  ४०००  एस टी डी व्हॉईस सेकंद १४ ४४४ वर 'SUB RCH34' संदेश पाठवा
एसटीवी १९ ~ १९ 

१) एमटीएनएल नेट वर्क मध्ये  १२० सेकंद वोंईस  कॉल २) ३६५ दिवस वापरत न आलेले प्रिपेड नंबर परत सुरु करण्यासाठी व बंद करण्यासाठी 

७ दिवस  --
बोनस कूपन ४८ ४८ स्थानिक आणि एसटीडी कॉल्स ४८ पैसे / मिनिट ९० --
एसटीवी ६१  ६१
 • एमटीएनएल मुंबई आणि एमटीएनएल दिल्ली नेटवर्क दरम्यान एमटीएनएल मुंबई व एमटीएनएल दिल्ली नेटवर्क ते लोकल एमटीएनएल नेटवर्कमधे अमर्यादित विनामूल्य व्हॉइस कॉल
 • १० मिनिट / दिवस विनामूल्य एमटीएनएल, मुंबई / दिल्ली नेटवर्क मधील इतर ऑपरेटर्सना स्थानिक आणि एसटीडी कॉल देखील
 • २५० एमबी / दिवस विनामूल्य डेटा (होम + नॅशनल रोमिंग)
२८ ४४४ वर 'SUB RCH61' संदेश पाठवा
एसटीवी 77  ७७
 • एमटीएनएल मुंबई आणि एमटीएनएल दिल्ली नेटवर्क दरम्यान एमटीएनएल मुंबई व एमटीएनएल दिल्ली नेटवर्क ते लोकल एमटीएनएल नेटवर्कमधे अमर्यादित विनामूल्य व्हॉइस कॉल
 • १० मिनिट / दिवस विनामूल्य एमटीएनएल, मुंबई / दिल्ली नेटवर्क मधील इतर ऑपरेटर्सना स्थानिक आणि एसटीडी कॉल देखील
 • ४०० एमबी / दिवस विनामूल्य डेटा (होम + नॅशनल रोमिंग)
२८ ४४४ वर 'SUB RCH77' संदेश पाठवा
एसटीवी ९८ 
९८  ७५० एमबी  / दिवस  *  , १०० एसएमएस/ दिवस  २८ ४४४ वर 'SUB RCH98 ' संदेश पाठवा
एसटीवी १०९ * १०९ १  जीबी  / दिवस  *  , १०० एसएमएस/ दिवस  २८ ४४४ वर 'SUB RCH109 ' संदेश पाठवा
एसटीवी १४५ **  १४५
 • १  जीबी  / दिवस 
 • खरोखर अमर्यादित नि: शुल्क स्थानिक आणि एसटीडी कॉल
  होमआणि राष्ट्रीय रोमिंगनेटवर्क
 • १०० एसएमएस/ दिवस 
२८ ४४४ वर 'SUB RCH 145 ' संदेश पाठवा
एसटीवी १५१ * १५१ १.५  जीबी  / दिवस  *  , १०० एसएमएस/ दिवस  २८ ४४४ वर 'SUB RCH151 ' संदेश पाठवा
एसटीवी १९७  १९७  २  जीबी  / दिवस  *  , १०० एसएमएस/ दिवस  ३५   ४४४ वर'SUB RCH197' संदेश पाठवा
एसटीवी २३१  २३१ 

 ३ जीबी  / दिवस  *  , १०० एसएमएस/ दिवस 

४५ ४४४ वर'SUB RCH231' संदेश पाठवा
एसटीवी २५१**  २५१
 • १  जीबी  / दिवस 
 • खरोखर अमर्यादित नि: शुल्क स्थानिक आणि एसटीडी कॉल
  होमआणि राष्ट्रीय रोमिंगनेटवर्क
 • १०० एसएमएस/ दिवस 
२८ ४४४ वर 'SUB RCH २५१ ' संदेश पाठवा
अमर्यादित डाटा एसटीवी २७१ 
२७१  ३ जीबी  / दिवस  *  , १०० एसएमएस/ दिवस  ५६ ४४४ वर'SUB RCH271' संदेश पाठवा
एसटीवी ३६५  ३६५ 
३ जीबी  / दिवस  *  , १०० एसएमएस/ दिवस  ८४ ४४४ वर'SUB RCH365' संदेश पाठवा
एसटीवी ४२१  ४२१  ४ जीबी  / दिवस  *  , १०० एसएमएस/ दिवस  ८४ ४४४ वर'SUB RCH421' संदेश पाठवा
प्रीपेड व्हाउचर ४९९* ४९९
 • ५  जीबी  / दिवस 
 • खरोखर अमर्यादित नि: शुल्क स्थानिक आणि एसटीडी कॉल
  होमआणि राष्ट्रीय रोमिंगनेटवर्क
 • १०० एसएमएस/ दिवस 
२८ ४४४ वर'SUB RCH499' संदेश पाठवा
प्रीपेड व्हाउचर १४९९ # १४९९ २  जीबी  / दिवस  *  , १०० एसएमएस/ दिवस  ३६५ ४४४ वर'SUB RCH १४९९' संदेश पाठवा

 

 

संदेश पैक

एसटीव्ही  एमआरपी (रु.) फायदे वैद्यता  (दिन)     एसएमएस वर  आधारीत एक्टिवेशन        
एसएमएस  पैकस** ३१ फ्री ३००  एसएमएस  (लोकल  व  राष्ट्रीय) २८ ४४४ वर 'SUB RCH31' संदेश पाठवा
९७ फ्री १२५०  एसएमएस  (लोकल व राष्ट्रीय ) १८ ४४४ वर'SUB RCH97' संदेश पाठवा
५ #

४० एसएमएस मोफत ^(लोकल एंव राष्ट्रीय)

४४४ वर 'SUB RCH5' संदेश पाठवा
 • मर्यादित कालावधी ऑफर * दिनांक ७/०४/२०२० पासून २५/०७/२०२० पर्यंत | ** दिनांक २८/०४/२०२० पासून २६/०७/२०२० पर्यंत | # दिनांक २९/०४/२०२० पासून २७/०७/२०२० पर्यंत
 • * असीमित फ्री लोकल आणि एसटीडी होम आणि एमटीएनएल दिल्ली नेटवर्क वर. इतर सर्व विशेष नंबर (उदा. १३९) दरानुसार शुल्क आकारले जातील.
 •  मोफत कॉलिंग आणि एसएमएसचा लाभ होम नेटवर्क आणि एमटीएनएल दिल्ली नेटवर्क. एमटीएनएल दिल्ली व्यतिरिक्त रोमिंग दरम्यान, मानक रोमिंग शुल्क लागू होईल. प्लॅन सक्रियकरण फी रु. २ / - अतिरिक्त शुल्क लागु होईल.        
 • # - फकत ई रिचार्ज  व् वेब रिचार्ज  मधे उपलब्ध .
 • @मोफत वापराच्या नंतर, @ ३पैसे / १०kb  मानक शुल्क लागू होईल.
 • प्रति दिन प्रति सिम १०० एसएमएस, एसएमएस शुल्क सध्याच्या योजनेनुसार असेल. प्रति सिम १०० पेक्षा अधिक एसएमएससाठी, ट्रम्प ग्राहकांकडून एसएमएस शुल्क आकारले जाईल .लोकल एसएमएस:५०पैसे, राष्ट्रीय: रु. १ आणि आयएसडी: रु ५
 •  ~ एसटीवी १९ हे कूपन सामान्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध नाही. हे कूपन खास त्या ग्राहकांसाठी आहे , ज्यांचे मोबाइल कनेक्शन ३६५ दिवस न वापरल्या मुळे बंद करण्यात आले आहे. एसटीवी १९ कूपन द्वारा असे ग्राहक आपला बंद असलेला प्रिपेड मोबाइल परत सुरु करू शकतात. 
 •   सर्व कॉल शुल्क फक्त होम नेटवर्कवर लागू आहेत. होम नेटवर्कच्या बाहेर रोमिंग शुल्क लागू होते

ब्लॅक आऊट डेज -  कृपया लक्षात ठेवा की ब्लॅक आऊट डेजच्या दरम्यान प्रति सिम १०० एसएमएस पर्यंत एसएमएस शुल्क चालू योजनेनुसार लागु होतील. सिम नुसार १०० हुन अधिक एसएमएस करीता एसएमएस शुल्काच्या रुपात ट्रम्प ग्राहकाना लावले जातील.लोकल एसएमएस: ५०p, राष्ट्रीय: 1 रुपये और आईएसडी: ५ रु.ह्या दिवशी पाठवल्या जाणा-या एसएमएस च्या संख्ये वर कोंतागी प्रतिबन्ध असणार नाही .अधिक माहितीकरता इथे क्लिक करा.

 

 

 

प्रीपेड मोबाईल करीता रिचार्ज प्रक्रीया

alt

१ पेपर कूपनसह आपला मोबाईल रिचार्ज करण्यासाठी यापैकी कोणत्याही चरणाचे अनुसरण करा -

 • प्रीपेड मोबाइल नंबरवरुन * ४४४ * १६-अंकी-पिन डायल करा ज्यावर रिचार्ज करणे आवश्यक आहे
  किंवा
 • प्रीपेड मोबाईल क्रमांकावरून ४४४ डायल करा ज्यावर रिचार्ज केले जावे आणि आयव्हीआर निर्देशांचे पालन करा
  किंवा
 •  "लिखित संदेश बॉक्स मध्ये "एससीआर १६-अंकी-पिन" लिहा आणि ४४४ वर पाठवा
  किंवा
 • एमटीएनएल, मुंबई वेबसाइट प्रीपेड सेल्फकेअर वेबपेजला भेट द्या

 

२ .ग्राहकाच्या मोबाइल खात्यात (एसटीव्ही / डेटा / वैधता कूपन) विद्यमान शिल्लक रिचार्ज करण्यासाठी -

 • प्रीपेड मोबाइल नंबरवरुन * ४४४ # डायल करा ज्यावर रिचार्ज करणे आवश्यक आहे. मेनू पर्याय ४, नंतर उप-पर्याय १ निवडा आणि सूचनांचे अनुसरण करा.
  -किंवा-
 • संदेश बॉक्समध्ये "'SUB RCHxx" लिहा आणि ४४४ वर पाठवा (जेथे xx पॅकचे मूल्य असेल)
  उदा. ३ जी डेटा पॅक २२ ची सदस्यता घेण्यासाठी, ४४४ वर एसएमएस  "SUB RCH22" पाठवा  / एसटीव्ही १७१ वर सबस्क्राइब करण्यासाठी, ४४४ वर 'SUB RCH171" एसएमएस पाठवा
  -किंवा-
 • एमटीएनएल, मुंबई वेबसाइट प्रीपेड सेल्फकेअर वेबपेजला भेट द्या

 

३ खात्यात उपलब्ध असलेल्या एसटीव्ही आणि फ्रीबीज जाणून घेण्यासाठी -

 • प्रीपेड मोबाइल नंबरवरुन * ४४४# डायल करा ज्यावर रिचार्ज करणे आवश्यक आहे. मेनू पर्याय 4, नंतर उप-विकल्प २ निवडा आणि सूचनांचे अनुसरण करा.
  -किंवा-
  -or-
 • लिखित संदेश बॉक्समध्ये "STVINFO लिहा आणि ४४४ वर पाठवा [[एसएमएसद्वारे उपलब्ध असलेल्या सर्व वैशिष्ट्यांसाठी, लिखित संदेश बॉक्समध्ये "मदत" लिहू आणि ४४४ वर पाठवा]
  -किंवा-
 • एमटीएनएल, मुंबई वेबसाइट प्रीपेड सेल्फकेअर वेबपेजला भेट द्या


प्रीपेड मोबाइलची आपली शिल्लक तपासण्या करीता

आपल्या मोबाइलची शिल्लक जाणून घेण्यासाठी यापैकी कोणत्याही चरणाचे अनुसरण करा

          

            १.  मोबाइलवरून ४४४ डायल करा आणि सूचनांचे अनुसरण करा.
            २.  आपल्या मोबाईलवरून * ४४४ # डायल करा आणि मेनू पर्याय 1 निवडा किंवा डायल * ४४४   
            ३. एमटीएनएल, मुंबई वेबसाइट प्रीपेड सेल्फकेअर वेबपेजला भेट द्या

 

टीव्ही व्हाउचरची समाप्ती जाणून घेण्यासाठी आणि शिल्लक माहिती आणि विनामूल्य जाहिरातींची समाप्ती जाणून घेण्यासाठी (मिनिट, एसएमएस, डेटा)

             १.  मोबाइलवरून ४४४ डायल करा आणि सूचनांचे अनुसरण करा.
            २.  आपल्या मोबाईलवरून * ४४४ # डायल करा आणि मेनू पर्याय 1 निवडा किंवा डायल * ४४४   
            ३. एमटीएनएल, मुंबई वेबसाइट प्रीपेड सेल्फकेअर वेबपेजला भेट द्या

ट्राय फॉर्मेटमध्ये प्रीपेड टॅरिफ प्लॅनच्या तपशीलासाठी कृपया  येथे क्लिक करा