एमपीएलएस व्यवस्थापित नेटवर्क सेवा (एमएनएस) 

एमपीएलएस दर ( रु.) एमएनएस करीता.
बैंडविड्थ राउटर + मॉडेम/ कनवर्टर+ एसएलए सह एमएनएस सेवा    मॉडेम/ कनवर्टर+ एसएलए शिवाय एमएनएस सेवा  )
वार्षिक मासिक त्रैमासिक वार्षिक मासिक त्रैमासिक
६४केबीपीएस १४९५०० १३५९१ ४०७७३ ९४९०० ८६२७ २५८८२
१२८केबीपीएस १७४२०० १५८३६ ४७५०९ ११८३०० १०७५५ ३२२६४
२५६केबीपीएस २१५८०० १९६१८ ५८८५५ १५९९०० १४५३६ ४३६०९
५१२केबीपीएस २४३१०० २२१०० ६६३०० १८७२०० १७०१८ ५१०५५
१ एमबीपीएस २६२६०० २३८७३ ७१६१८ २०६७०० १८७९१ ५६३७३
२ एमबीपीएस २७४३०० २४९३६ ७४८०९ २०८००० १८९०९ ५६७२७
४ एमबीपीएस ४१२१०० ३७४६४ ११२३९१ ३३१५०० ३०१३६ ९०४०९
८ एमबीपीएस ६६०४०० ६००३६ १८०१०९ ५७९८०० ५२७०९ १५८१२७
१० एमबीपीएस ७२२८०० ६५७०९ १९७१२७ ६१३६०० ५५७८२ १६७३४५
१६ एमबीपीएस ८२२९०० ७४८०९ २२४४२७ ७१३७०० ६४८८२ १९४६४५
३४ एमबीपीएस ११७५२०० १०६८३६ ३२०५०९ १०१२७०० ९२०६४ २७६१९१
४५ एमबीपीएस १२९३५०० ११७५९१ ३५२७७३ ११३१००० १०२८१८ ३०८४५५
१०० एमबीपीएस २२५६६८०० २०५१६४ ६१५४९१ २०३३२०० १८४८३६ ५५४५०९
१५५ एमबीपीएस ३०४०७०० २७६४२७ ८२९२८२ २८१३२०० २५५७४५ ७६७२३६

 

एमपीएलएस दर ( रु.) एमएनएस करीता.
बैंडविड्थ राउटर + एसएलए ( मॉडेम/ कनवर्टर शिवाय)  एमएनएस सेवा    एसएलए सह ( राउटर आणि मॉडेम/ कनवर्टर शिवाय)  एमएनएस सेवा
वार्षिक मासिक त्रैमासिक वार्षिक मासिक त्रैमासिक
६४केबीपीएस १२३५०० ११२२७ ३३६८२ ६७६०० ६१४५ १८४३६
१२८केबीपीएस १४६९०० १३३५५ ४००६४ ९१००० ८२७३ २४८१८
२५६केबीपीएस १८८५०० १७१३६ ५१४०९ १३३९०० १२१७३ ३६५१८
५१२केबीपीएस २१५८०० १९६१८ ५८८५५ १६१२०० १४६५५ ४३९६४
१ एमबीपीएस २३५३०० २१३९१ ६४१७३ १७९४०० १६३०९ ४८९२७
२ एमबीपीएस २४८३०० २२५७३ ६७७१८ १८०७०० १६४२७ ४९२८२
४ एमबीपीएस ३८४८०० ३४९८२ १०४९४५ ३०४२०० २७६५५ ८२९६४
८ एमबीपीएस ६३३१०० ५७५५५ १७२६६४ ५५२५०० ५०२२७ १५०६८२
१० एमबीपीएस ६९६८०० ६३३४५ १९००३६ ५८६३०० ५३३०० १५९९००
१६ एमबीपीएस ७९५६०० ७२३२७ २१६९८२ ६८६४०० ६२४०० १८७२००
३४ एमबीपीएस ११४७९०० १०४३५५ ३१३०६४ ९८५४०० ८९५८२ २६८७४५
४५ एमबीपीएस १२६७५०० ११५२२७ ३४५६८२ ११०३७०० १००३३६ ३०१००९
१०० एमबीपीएस २२२९५०० २०२६८२ ६०८०४५ २००५९०० १८२३५५ ५४७०६४
१५५ एमबीपीएस ३०१३४०० २७३९४५ ८२१८३६ २७८५९०० २५३२६४ ७५९७९१