शोर्ट कोड लैंडलाइन

लघु कोड ( परिशिष्ट ई)
क्रं.कोडलघु कोड या सेवे द्वारे पुरविली जाणारी माहिती         दर लागु
व्होईस पल्स दररिमार्क
१    १०० पोलिस - मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता एनएम  अत्यावशक सेवा 
१००           -  ठाणे महानगरपलिका क्षेत्राकरिता  एनएम  अत्यावशक सेवा 
१००           -  मीरा- भाइंदर महानगरपलिका क्षेत्राकरिता एनएम  अत्यावशक सेवा 
१००           - नवी मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता एनएम  अत्यावशक सेवा 
२     १०१ फायर    - मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता एनएम  अत्यावशक सेवा 
१०१           - ठाणे महानगरपलिका क्षेत्राकरिता एनएम  अत्यावशक सेवा 
१०१           - मीरा- भाइंदर महानगरपलिका क्षेत्राकरिता एनएम अत्यावशक सेवा 
१०१           - नवी मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता एनएम  अत्यावशक सेवा 
१०१           - नवी मुंबई महानगरपलिका क्षेत्राकरिता(खारघर आरएसयु ) एनएम  अत्यावशक सेवा 
१०२ रुग्णवाहिका सेवा- पुणे येथे केंद्रिय  एनएम  अत्यावशक सेवा 
४   १०३ कॉल अलर्ट  (क्राइम शाखा) -मुंबई पोलिकासांकारिता एनएम  अत्यावशक सेवा 
१०३                                         - ठाणे पोलिकासांकारिता एनएम  अत्यावशक सेवा 
१०३                                         -नवी मुंबई पोलिकासांकारिता एनएम  अत्यावशक सेवा 
१०३३ भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) रोड घटना व्यवस्थापन . टोल फ्री  
१०३ अनुसूचित जाती / जमाति हेल्पलाईन टोल फ्री    
१०४ वैद्यकीय सल्ला सेवा (मा. महाराष्ट्र) टोल फ्री  अत्यावशक सेवा 
१०५७११ मेसर्स वोक्हार्ट हॉस्पिटल रुग्णवाहिका सेवा (मुलुंडund)  एम १८०  
९  १०६३ सार्वजनिक तक्रार निवारण केंद्र (पीजी सेल) डीओंटी मुख्यालय दिल्ली एनएम  
१० १०६४ भ्रष्टाचार हेल्पलाईन (ठाणे आणि रायगड) टोल फ्री  
१०६४ भ्रष्टाचार हेल्पलाईन (मुंबई)  टोल फ्री  
११ १०७० मदत आयुक्त स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एनएम  
१२ १०७२ रेल्वे अपघात माहिती सेवा एनएम  
१३ १०७२० मध्य रेल्वे अपघात माहिती सेवा एनएम  
१४ १०७२१ पश्चिम रेल्वे अपघात माहिती सेवा एनएम  
१५ १०७२२ कोकण रेल्वे अपघात माहिती सेवा एनएम  
१६ १०७५ एकात्मिक रोग पाळत ठेवणे (आय डीएसपी कॉल सेंटर) प्रकल्प. टोल फ्री  
१७  १०७७ जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी नियंत्रण कक्ष (मुंबई शहर) एनएम  
१०७७ जिल्हाधिकारी / दंडाधिकारी नियंत्रण कक्ष (ठाणेशहर) एनएम  
१८ १०७८ राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन सहाय्यक (एनडीएमए) हेल्प लाईन. एनएम  
१८ १०८ बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या साठी आपत्ती व्यवस्थापन. एनएम  
१९ १०९० मुंबई शहर पोलीस (भाईंदर -१ वगळता) ग्रामीण पोलीस एनएम  अत्यावशक सेवा 
२० १०९० मुंबई शहर पोलीस (भाईंदर -१ ) एनएम  
२१ १०९१ महिलासाठी धोके  प्रतिसाद केंद्र हेल्प लाईन एनएम  सीपीपी
२२ १०९२० महिला आपत्ती हेल्पलाइन   एनएम  
२३ १०९२२ महिला हेल्पलाइन महा राज्य आयुक्त. (टीईएमपी/सेवा.) टोल फ्री  
२४   १०९३ सागरी सुरक्षा हेल्प लाईन - मुंबई शहर एनएम  
१०९३ सागरी सुरक्षा हेल्प लाईन -नवी  मुंबई  एनएम  
१०९३ सागरी सुरक्षा हेल्प लाईन - ठाणे ग्रामीण एनएम  
२५ १०९७ एनएसीओ राष्ट्रीय एड्स हेल्पलाईन. (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटना) एनएम  
२६ १०९८ कठीण परिस्थितीत मुले एनएम  
२७ ११३० एमटीएनएल मुंबई / नवी दिल्ली कस्टमर केअर हेल्पलाईन एनएम    
२८ १२५१ एलआयसी.ऑफ़ इंडिया एम १८०  
२९ १२५२ टॉप्स सुरक्षा (आपत्कालीन प्रतिसाद सेवा)  एम १८०  
३० १२५३० बीएसएनएल आंतरजाल / एसआरपी डाटा सेंटर फाउंटेन इमारत १) एनएम  
३१ १२५४० अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (ब्रॉडबँड करीता ) एनएम  
३२ १२५४१ अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (जीएसएम  करीता ) एनएम o  
३३ १२५४२ अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (सीडीएमए  करीता ) एनएम o  
३४ १२५४३ अंतर्गत ब्रॉडबँड हेल्प डेस्क एमटीएनएल क्षेत्रीय अधिकारी (ग्राहक सेवा केंद्रा करीता ) एनएम  
३५ १२५३५३ मेसर्स टॉकटेक प्राइवेट लिमिटेड यांच्या कडून एमसीए सिस्टम   ( भरपाईसाठीl)  एम १८०  
३६ १२५४५४ मेसर्स टॉकटेक प्राइवेट लिमिटेड यांच्या कडून एमसीए सिस्टम    ( व्हर्च्युअल) एनएम  
३७ १२५५

फोर्टीस हॉस्पिटल लिमि.

 एम १८०  
३८ १२५८   अ.  फ़ोन वर बातम्या ( हिंदी) - प्रसार भारती प्रक्षेपण भारत    एम १८०  
३९ १२५९   B.   मराठीi / इंग्लिश प्रसार भारती प्रक्षेपण भारत    एम १८०  
४० १२६१२६ आशियाई हार्ट इन्स्टिट्यूट हेल्पलाईन एम . १८०  
४१ १२६१२७ मेसर्स जुपिटर रुग्णालयात हेल्प लाईन सेवा एम १८०  
४२ १२६१४ जस्ट डायल सेवा   एम १८०  
४३ १२६२९९ एमटीएनएल मध्ये मदतीसाठी टोल फ्री  
४४ १२६६४ बीपीसीएल गॅस हेल्प लाईन  एम १८०  
४५ १२६६५ एचपीसीएल गॅस हेल्प लाईन  एम १८०  
४६ १२६६६६ ब्रॉड बँड वापरकर्ते बॅकअप योजना डायल एनएम  
४७ १२६७६ सदोष लीज्ड सर्किट साठी बुकिंग एनएम  
४८ १२६७८ एनआयबी मदत डेस्क सेवा   एम १८०  
४९ १२७१६१ फॉल्टमैन रिंग बैक एनएम o  
५० १२७१६२ लाइन टेस्ट रिबूट एनएम  
५१ १२७१६३ फॉल्टमैन लाइन टो टेस्ट डेस्क  एनएम o  
५२ १२७१६४ फॉल्ट नियंत्रण आणि निर्देश करण्यासाठी लाइन एनएम  
५३ १२७१६६० केंद्रीभूत बिलिंग चौकशी प्रणाली (आयव्हीआरएस) एनएम  
५४ १२७२२५ डायल  अप एमपीएलएस व्हॅन सेवा बीएसएनएल  एम १८०  
५५ १२७२३३ डायल  अप एमपीएलएस व्हॅन सेवा बीएसएनएल  एम १८०  
५६ १२७२७ बीएसएनएल सार्वजनिक तक्रार निवारण सेल (१०९४) फक्त बीएसएनएल क्रमांक    एनएम  
५७ १२७५ मध्य रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स मुंबई रेल्वे विभाग एम १८०  
५८ १२७६ पश्चिम रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स मुंबई रेल्वे विभाग एम १८०  
५९ १२७८ लोढा चॅरिटेबल ट्रस्ट  एम १८०  
६० १२८१२९ मेसर्स जुपिटर रुग्णालयात हेल्प लाईन सेवा एम १८०  
६१ १२९१  विद्यार्थी हेल्प लाईन /ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोहोच मोहीम एनएम  
६२ १२९२ दादर पम्पिंग स्टेशन एम.सी.जी.एम. एम १८०  
६३ १२९३ दादर पम्पिंग स्टेशन एम.सी.जी.एम. एम १८०  
६४ १२९६  मैसर्स  एटम तंत्रज्ञान माध्यमातून बिल भरणा आयव्हीआरएस एनएम  
६५ १२९७ क्वेरी सेवा रिवेर्स एम  १२०  
६६ १२९८  ज़िकित्ज़ा हेल्थ केअर लिमिटेड (रुग्णवाहिका सेवा)  एम १८०  
६७ १२९ ९९९ ए आणि एम कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड.  एम १८०  
६८ १३११ पश्चिम रेल्वे शासनाच्या उपनगरीय प्रवाश्यांना आपत्कालीन हेल्प लाईन.  एम १८०  
६९  १३२२ रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (म.रे.)  एम १८०  
१३२२ रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (प.रे.)  एम १८०  
७० १३६३ पर्यटन, मंत्रालय. भारत एनएम  
७१ १३८ प्रवाशांनी अखिल भारतीय प्रवाशांसाठी हेल्पलाईन (मध्य रेल्वे.)  एम १८०  
१३८ प्रवाशांनी अखिल भारतीय प्रवाशांसाठी हेल्पलाईन (पश्चिम रेल्वे.)  एम १८०  
७२  १३९ मध्य रेल्वे एकात्मिक चौकशी प्रणालीप्रशासन. भारतीय रेल्वे.  एम १८०  
१३९ मध्य रेल्वे एकात्मिक चौकशी प्रणालीप्रशासन. भारतीय रेल्वे.  एम १८०  
७३ १४०७ इंडियन एअरलाईन्सच्या (उड्डाण सेवा).  एम १८०  
७४ १४१४ एअर इंडिया (पुष्टी / रद्द करणे चौकशी) (कॉल पार्टी ) एनएम  
७५    १५०० दक्षिण / मध्य / जीएसएम / सीडीएमए क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर एनएम  
१५०० वेस्ट-I / II/ III क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर  एनएम  
१५०० इस्ट-I / II/ क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर एनएम  
१५०० उत्तर क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर एनएम  
१५०० नवी मुंबई क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर एनएम  
७६ १५०१ लँडलाइन एसएमएस (ऑपरेटर सहाय्य)  एम १८०  
७७ १५०३ डॉल्फिन कॉल सेंटर एनएम  
७८  १५०४ ब्रॉडबैंड कॉल सेंटर (एस / सी / एन / जीएसएम / सीडीएमए / मध्ये / पश्चिम-II / पश्चिम-III.) एनएम  
१५०४ ब्रॉडबैंड कॉल सेंटर (ई-1 / ई-2 / पश्चिम-१ आणि नवी मुंबई परिसरातील आहेत.) एनएम  
७९ १५०५ एमटीएनएल, मुंबई मध्ये एफटीटीएच मदत डेस्क एनएम  
८० १५०७ बीएसएनएल साठी टेली सत्यापन (सी.ए.एफ.) टोल फ्री  
८१ १५०८ कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी जीएसएम मदत डेस्क एनएम  
८२     १५०९ दक्षिण / मध्य / जीएसएम / सीडीएमए क्षेत्रासाठी एमटीएनएल कॉल सेंटर एनएम  
१५०९ वेस्ट-I / II/III साठी एमटीएनएल कॉल सेंटर  (पी.जी.सर्विस) एनएम  
१५०९ पूर्व-१/२ एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) एनएम  
१५०९ दक्षिण क्षेत्रा साठी एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) एनएम  
१५०९ नवी मुंबई क्षेत्रा साठी एमटीएनएल कॉल सेंटर (पी.जी.सर्विस) एनएम  
८३ १५१०० राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (NALSA) एनएम  
८४ १५१०१ पॅन इंडिया गॅस पाइपलाइन हेल्पलाईन (GAIL) एनएम  
८५ १५१०२ ऑल इंडिया रेडिओ (एआयआर) एनएम  
८६ १५१५ महिला हेल्पलाईन टोल फ्री    
८७ १५५१ किसान कॉल सेंटर (कॉल्डपार्टी बिलिंग)] एनएम  
८८ १५५२०० लष्करी पोलीस हेल्प लाईन  एम १८०  
८९ १५५२०६ अपंगत्व हेल्प लाईन.  एम १८०  
९० १५५२१० भारतीय रेल्वे दक्षता मोबाइल हेल्प लाईन  एम १८०  
९१ १५५२२२  रॅगिंग विरोधी हेल्प लाईन सेवा. (टोल फ्री) टोल फ्री  
९२ १५५२२३ मूल्यवर्धित सेवा हेल्प लाइन सेवा  एम १८०  
९३ १५५२३२ पोस्टातर्फे जीवन विमा संचालनालय सेवा टोल फ्री  
९४ १५५२३३ इंडियन ऑईल हेल्प लाईन टोल फ्री  
९५ १५५२५५ विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) -Reg. टोल फ्री  
९६ १५५३१४ महाराष्ट्र वन विभाग हेल्प लाईन (टोल फ्री) टोल फ्री  
९७ १५५३३४ स्वाइन फ्लू हेल्प लाईन सेवा  एम १८०  
९८ १५५३८८ राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना (RGJAY) टोल फ्री  
९९ १५५४ समुद्राचा शोध आणि बचाव केंद्र.  एम १८०  
१०० १५८० इनलैंड ट्रंक बुकिंग एनएम o  
१०१ १५८१ इनलैंड ट्रंक सहाय एनएम o  
१०२ १५८२ एसटीडी कोड चौकशी   एम १८०  
१०३ १५८३ इनलैंड ट्रंक माहिती (एस / सी / एन / ई / डब्ल्यू / एनएम क्षेत्र)  एम १८०  
१०४ १५८६ आंतरराष्ट्रीय ट्रंक बुकिंग एनएम  
१०५ १५८७ आंतरराष्ट्रीय ट्रंक चौकशी एनएम o  
१०६ १७१७ आर.एम.सी. हवामान चौकशी (आयव्हीआरएस)  एम १८०  
१०७ १७२२३१ एमटीएनएल इंटरनेट सेवा  एम १८०  
१०८ १७२२३२ एमटीएनएल इंटरनेट सेवा  एम १८०  
१०९ १७४ वेळ (तिरंगी-भाषीय)  एम १८०  
११० १७७ हिंदी माहिती सेवा (टेम्प.. o/o सेवा)  एम १८०  
१११ १८१ मुख्यमंत्री हेल्प लाईन (महाराष्ट्र) टोल फ्री  
११२  १८२ रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (म.रे.)  एम १८० पीएसटीएन करिता नाही
१८२ रेल्वे सुरक्षा हेल्प लाईन (प.रे.)  एम १८०  पीएसटीएन करिता नाही
११३ १९०३

सशस्त्र सीमा बळ हेल्प लाईन

टोल फ्री  
११४ १९०४ भारतीय लष्कर हेल्प लाईन  एम १८०  
११५ १९०६ बीपीसीएल हेल्पलाईन टोल फ्री    
११६    १९०९

राष्ट्रीय डू नॉट कॉल लँडलाइन साठी नोंदणी (NDNC) 

एनएम o  
१९०९ राष्ट्रीय डू नॉट कॉल लँडलाइन साठी नोंदणी (NDNC) सीडीएमए करीता एनएम  
१९०९ राष्ट्रीय डू नॉट कॉल लँडलाइन साठी नोंदणी (NDNC) जीएसएम करीता एनएम  
११७ १९१३ पर्यटन कार्यालय ( भारत सरकार)  एम १८०  
 ११८ १९१३ वीज तक्रारी टोल फ्री    
११९ १९१५ पीसीएम फौल्ट नियंत्रण बुकिंग एनएम  
१२० १९१६ एमसीजीबी नियंत्रण कक्ष  एम १८०  
१२१ १९१७ महानगर गैस लिमि.  एम १८०  
१२२  १९१९ नेत्र बँक माहिती (प-१ / प-२ / प-३ / डब्लू डी-3 / एसआय-2 एक्सचेंज.)  एम १८०  
१९१९ नेत्र बँक Infn (एस / सी / ई-1 / ई-2 / एनएम / एन (डब्लू डी-3 / एसआय-2 एक्सचेंज वगळता)  एम १८०  
१२३ १९४७ भारतीय नियोजन आयोगाचे युनिक आयडेंटिफिकेशन ऍथॉरिटी टोल फ्री  
१२४ १९५० भारतीय निवडणूक आयोगाने (महाराष्ट्र सरकार) टोल फ्री  
१२५ १९५१ ऑटोमेटेड बदललेला क्रमांक अनौस्मेन्ट. (हिंदी) एनएम  
१२६ १९५६  आयकर माहिती (आयव्हीआरएस वर)  एम १८०  
१२७ १९६१ आयकर विभाग चे आयकर संपर्क केंद्र, वित्त मंत्रालय टोल फ्री  
१२८ १९६३  डीओटी (व्हिटीएम) चे ग्रे मार्केट सेल ची हेल्प लाइन टोल फ्री  
१२९ १९६४ केंद्रीय दक्षता आयोग टोल फ्री  
१३० १९६७ तक्रार नोंदणी व निवारण अंतर्गत TPDS राज्य. टोल फ्री  
१३१  १९७ निर्देशिका चौकशी (एमटीएनएल लेवल -२) एनएम  
१९७ निर्देशिका चौकशी (एमटीएनएल लेवल -२) एनएम  
१३२ १९८ स्थानिक तक्रारी (मध्यवर्ती) एनएम  
१३ १२६८६८ वर्ल्ड फोन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड  एम ७एमसीयु/एम  

 

 
क्रं.कोडविशेष वर्ण कोड वायर लोकल सेवा        
   
१    #९ दिल्ली सी-डॉट वर आयएमएस  सीयु जी सेवा पीएफ १८९०-१११-XX एनएम  
२   #८ मुंबई सी-डॉट वर आयएमएस  सीयु जी सेवा पीएफ १८९०-२२२-XX एनएम